Vlhkost zdiva

Problémy s vlhkým zdivem s sebou nesou řadu potíží, mnohdy velice závažných. Jednak voda v kapalném stavu vynáší do zdiva vodorozpustné soli (chloridy, sírany, dusičnany), které narušují povrchové vrstvy, a jednak samotné zdivo ztrácí tepelně izolační schopnost.
Dále nelze pominout, že při dlouhodobě neřešeném problému se mohou objevit další související problémy:
• např. tvorba plísní na inkriminovaných konstrukcích,
• snížení pevnosti a soudržnosti zdiva,
• omezení až úplné zastavení využívání prostor,
• a řada dalších.

Příčiny vlhkosti zdiva

• Srážková voda (déšť) – špatně provedené či poškozené střechy nebo oplechování (parapety, atiky, okapy, žlaby, svody), dále poruchy v navazujících konstrukcích jako jsou terasy, balkóny, chodníky, apod.
• Hygroskopie – vlastnost stavebních materiálů a prvků, které obsahují částice (zejména soli) zachycující vlhkost ze vzduchu a okolí.
• Poškozená nebo netěsná hydroizolace a instalace (spodní voda, zemní vlhkost, průsak) – voda snadno vniká do zdiva v místě poruchy nebo kvůli živelné pohromě – povodeň, záplava, atd.
• Vzlínající voda – proniká do konstrukce póry v materiálu vlivem kapilární vzlínavosti. Vzlíná z oblasti pod úrovní terénu místy s poškozenou nebo chybějící izolací.
• Kondenzace – vzniká uvnitř stavby v podobě vodní páry. Nejčastěji v prostorách s nefunkčním nebo špatně navrženým odvětráním. Páry mění na povrchu chladné konstrukce své skupenství na kapalinu, která následně vniká velice snadno do konstrukce.

Nápravné opatření – sanační metody a systémy

Pro eliminaci až úplné odstranění zdroje vlhkosti v konstrukci za účelem plnohodnotného užívání dotčených prostor je nejvhodnější učinit následující kroky:

Přímé sanační metody

• zajištění funkčního odvodu srážkové vody,
• zajištění těsnosti vodovodních a kanalizačních instalací,
• zajištění funkčního odvětrání pro prostory s předpokládanou zvýšenou tvorbou vodních par,
• zajištění stavby proti vzlínání vlhkosti nakumulované z okolního terénu a podzákladí
prostřednictvím chemické metody (jedná se o tzv. injektáž, za pomoci vtlačování speciálního
přípravku do konstrukce se vytvářejí souvislé osy tvořící bariéry proti prostupu vlhkosti)
nebo mechanické metody (drenáže, odvodnění okolního terénu poblíž stavby, odvětrání nebo
odizolování základových partií stavby, obnova vodorovné izolace zdiva, aj.).

Nepřímé sanační metody

Jako doprovodné opatření se doporučuje instalace omítkového sanačního souvrství.
Osazení zdiva/konstrukce vrstvami sanačních omítek zajišťuje následný plynulý odvod vlhkosti a její budoucí regulaci. Výrazně také snižuje negativní účinky prostupu škodlivých solí. Sanační omítky jsou speciálně vytvořené směsi s vysokým obsahem vzduchových pórů (rychle odvádějí vlhkost ve formě vodní páry) a jsou sladěny tak, aby tvořily dokonalý funkční celek.